Home / Parteneri

Parteneri

Asociații profesionale, ONG-uri

 • Asociatia de Sudura din Romania
 • CD Press împreună cu cadre didactice din aceasta școală au elaborat manuale (clasa a-IX-a discipline tehnologice);
 •  Organizația SC Natural Med Proiect SRL a încheiat un acord de parteneriat cu școala noastră;
 •  Crucea Roșie sector 3 București, derulează proiecte cu elevii și cadrele didactice din
 •  Asociația culturală și de binefacere Nicolae Bălcescu derulează campanii de sprijin pentru persoane aflate în dificultate și acordă sprijin elevilor cu situație școlară precară;
 •  AROTERM colaborază activ cu cadre didactice din școală;
 •  Eco-Școala – susține un proiect împreună cu elevii cuprinzând acțiuni de protecția mediului și ecologice;
 •  Asociația PAVEL pentru sprijină elevii cu probleme de sănătate.

Instituții de învățământ și cercetare

 •  Universitatea Tehnică de Construcții București desfășoară activități de mentorat pentru studenții practicanți ai Universității împreună cu cadrele didactice din Colegiul nostru și găzduie lecții vizită ale inginerilor și maiștrilor instructori din școală;
  • colaborare in campania experimentala de cercetare  “Optimisatin of Indoor Environmental Quality & Energy Efficency in educational facilities using  multi-criteria decision approach  “
   • Facultatea de Ingineria Instalatiilor
   • Facultatea de Hidrotehnica
 • Universitatea Politehnică – Bucureşti
  • desfasoara activitati de colaborarea didactica , in scopul dezvoltarii profesionale, consilierii si orientarii profesionale a elevilor din clasele terminale, domeniul tehnic .
   • Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
   • Facultatea de Inginerie Electrică
 •  Casa Corpului Didactic a Municiupiului Bucureşti
 •  INCERC, ICECON, CD CAS facilitează organizează și găzduiesc atât vizite de documentare și informare cât și susținerea și prezentarea de referate;
 •  Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir București, Facultatea de Zootehnie, Facultatea Ecologică colaborează cu Colegiul nostru în scopul orientării școlare a elevilor;
 •  Parteneriat educațional cu școala specială nr.5;
 •  Școala de surzi nr.1 București pentru derularea Proiectului de Acțiune Comunită „Împreună pentru viitor”.

 

Comunitatea locală

– Este în permanent în atenția unității de învățământ stabilirea legăturii cu organele de poliție, pompieri, corpul gardienilor publici în vederea asigurării pazei și siguranței elevilor și prevenirea delicvenței juvenile;

– Colegiul participă la organizarea de întâlniri periodice cu reprezentații comunității locale, părinți, oameni de afaceri, oameni de afaceri, reprezentanți ai bisericii și a organizațiilor culturale privind creșterea actractivității ofertei educaționale la specificul comunitar și creșterea importanței școlii ca factor de civilizație;

– Colaborarea cu autoritățile locale în ceea ce privește repartizarea și utilizarea fondurilor pentru funcționarea întreținea și repararea unității școlare;

– Cu sprijinul Primariei  Sector 3 s-a continuat derularea proiectului  „ CALIFICAREA, ŞANSA UNEI VIEŢI MAI  BUNE ” în cadrul Programului Operaţional  Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007 – 2013, ghidul solicitantului nr. 24 „ CONTINUĂ  SĂ TE CALIFICI” din cadrul axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major  de interventie 2.3. Acces şi participarea la formarea profesională continuă, ce vizează formarea  profesionala  a adulţilor;

– Colaborare cu Direcţia de Protecţie a Copilului.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în  Învatamantul Preuniversitar

□ Colaborare în vederea elaborării propunerilor de subiecte pentru examenul de Bacalaureat la disciplinele tehnice, pentru examenul de absolvire a școlii profesionale, și a examenului național pentru ocuparea posturilor vacante pentru ingineri și maiștri instructori;

□ Participarea la grupuri de lucru la nivel ISMB;

□ Organizarea de întâlniri ale grupui de lucru din care fac parte și specialiștii școlii pentru elaborarea subiectelor Olimpiadei la disciplinele tehnice;

□ Elaborarea subiectelor pentru examenele naționale.

 

Consiliul National de Formare Profesională a Adulților

□ Prin obtinerea de autorizări pentru programe privind educația adulților;

□ Activitatea de evaluare realizata de catre specialistii scolii.

 

Casa Corpului Didactic

– prin activitatea desfașurată de catre profesorii metodiști, membrii ai corpului profesoral ai școlii;

– organizarea de cursuri în cadrul colegiului, în scopul formarii continue a cadrelor didactice.

(0)

 
 
 
RVV